แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O1 โครงสร้าง http://www.banhuad.go.th/web/?p=3353
O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://www.banhuad.go.th/web/?p=160

http://www.banhuad.go.th/web/?p=169

http://www.banhuad.go.th/web/?p=2534

O3 อำนาจหน้าที่ http://www.banhuad.go.th/web/?p=2553
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.banhuad.go.th/web/?p=4425
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://www.banhuad.go.th/web/?p=2531
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง – url : http://www.banhuad.go.th/web/#1586748958201-be97fb70-09c5

– url : http://www.banhuad.go.th/web/#1586748958296-71526cc8-29aa

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.banhuad.go.th/web/?cat=18

http://www.banhuad.go.th/web/?cat=16

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O8 Q&A http://www.banhuad.go.th/web/?page_id=5240
O9 Social Network http://www.banhuad.go.th/web/?p=4785
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2
การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O10 แผนดำเนินงานประจำปี http://www.banhuad.go.th/web/?p=5089

http://www.banhuad.go.th/web/?p=5093

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://www.banhuad.go.th/web/?p=5096
การปฏิบัติงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=3837

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=3843

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=3840

การให้บริการ
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=3843
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://www.banhuad.go.th/web/?p=5115
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ http://www.banhuad.go.th/web/?p=5256
O17 E-Service แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4558

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4785

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=2534

http://www.banhuad.go.th/web/?p=5270

http://www.banhuad.go.th/web/?p=5272

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5093
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน http://www.banhuad.go.th/web/?p=5213
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5096
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://www.banhuad.go.th/web/?p=5249
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ – url : http://www.banhuad.go.th/web/?cat=40

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5087

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5065

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4993

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน http://www.banhuad.go.th/web/?cat=54
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5096
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล – url : http://www.banhuad.go.th/web/?cat=62
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล – url : http://www.banhuad.go.th/web/?cat=64

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4642

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4633

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4636

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4645

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี – url : http://www.banhuad.go.th/web/?cat=55

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?cat=63

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=3837

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4249

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=2534

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4785

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5286
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4558

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4785

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=2534

http://www.banhuad.go.th/web/?p=5266

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4563

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4566

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4569

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4592
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5138
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5112
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5122
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4770

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4780

– url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4773

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=4706
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5128
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5118
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5262
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน – url : http://www.banhuad.go.th/web/?p=5262
Leave A Reply