คณะผู้บริหาร


นายมนูญศักดิ์ พิบูลพิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
หมายเลขโทรศัพท์ : 099-6162536

นายสำราญ มาลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
หมายเลขโทรศัพท์ : 085-6529252

นายธนูชาย วงค์ษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
หมายเลขโทรศัพท์ : 098-7531871

นายเฉลิม แสนวินชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
หมายเลขโทรศัพท์: 081-2725291