สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด


นายสถิต มามี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

นายวิทยา ชินะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

.
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

นายจันทร์ ศรีเทพ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

นายสุพรรณ ต๊ะปัญญา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

นายวีรยุทธ พงษ์สาร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

นายจีรศักดิ์ คำสือ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5