สำนักปลัด อบต.


ว่าที่ร้อยตรี นิกร จุมปา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-209590

นางพิมพ์ สมวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-8831855

น.ส.ผดุงขวัญ กาวิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-209590

น.ส.ผดุงขวัญ กาวิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางเพ็ญนภา สร้อยนาค
นักทรัพยากรบุคคล

นายสุรเชรษฐ์ อินไผ่
นักวิชาการเกษตร

นางปัญญดา สุชาตานนท์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศศิธร พลเพ็ง
นักพัฒนาชุมชน

นายอุเทน จันทร์ต๊ะ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นายวันชัย อิ่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายณัฐพัชร์ แสนกา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

น.ส.สุพรรณิการ์ บุญไล
พนักงานจ้างทั่วไป

นางอำภา เกี๋ยงพรม
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวดวงใจ โกลาวัลย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายถาวร ยอดใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายมานพ ไชยวุฒิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาววิลาสิณี คิดการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายไพรวัลย์ อุดมเพชร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวีระศักดิ์ แสนสุภา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนิพนธ์ โพธิ์ศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกรภิภา แซ่ย่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอนุธิดา จันตาทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาววราภรณ์ เหล็กแดง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวดรุณี บุญมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายประยูร เสียงเย็น
พนักงานจ้างเหมาบริการ