กองคลัง


นางพิมพ์ สมวงศ์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-8831855

น.ส.ดวงพร สิทธิประภา
นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ภัทร์ธินันท์ สุวรรณจักร์
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางนฤมล ชัยวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.จุฑามาศ อ้อยหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.วารินทร์ ใจเวียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นส.รัชฎาภรณ์ นิเกษ
พนักงานจ้างเหมาบริการ