ประวัติความเป็นมา

เดิม ตำบลบ้านหวด อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ โดยเฉพาะไม้สัก ทำให้มีพ่อค้าไม้และเจ้านายฝ่ายเหนือมาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำการค้า และตั้งรกรากจนเป็นชุมชนใหญ่ พื้นเพราษฎรในตำบลเป็นชาวไทยล้านนา สื่อภาษากันด้วยคำเมือง และยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่เอาไว้ เช่น อัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น

รูปภาพ วัดจองคำ (เดิม)