วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์

“บ้านหวดทอง ตำบลแห่งความผาสุก บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. พัฒนาเส้นทางสัญจรในพื้นที่ตำบลบ้านหวดให้สะดวกและปลอดภัย
2. พัฒนาการขยายไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
3. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบประปาให้สะอาดปลอดภัย

ยุทธศาสตร์องค์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของตำบล เพื่อรองรับอาเซียน

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง
2. แก้ไขปัญหายาเสพติด
3. ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
4. ดำเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
5. ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1. พัฒนา ปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบริโภค
2. ส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีเศรษฐกิจมั่นคง

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
1. พัฒนาส่งเสริมบุคลากร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานของรัฐภาคเอกชนและหน่วยงานภาคอื่น ๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา
3. สร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้นำท้องถิ่นและท้องที่