Browsing Category

เกี่ยวกับ อบต.บ้านหวด

นโยบายนายก อบต.

1. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน วิถีชีวิต การพัฒนาอาชีพทุกสาขาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพในชุมชน…

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

ติดต่อ นายเทพรัตน์ สิทธิวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด หมายเลขโทรศัพท์ : 081-9920583 Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001461330459

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ "บ้านหวดทอง ตำบลแห่งความผาสุก บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง" ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. พัฒนาเส้นทางสัญจรในพื้นที่ตำบลบ้านหวดให้สะดวกและปลอดภัย 2. พัฒนาการขยายไฟฟ้า…

สภาพทั่วไป

ตำบลบ้านหวด อยู่ในเขตการปกครองของอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีบ้านเรือนของประชาชนตั้งอยู่เรียงรายสองข้างทางของถนนพหลโยธินสายลำปาง-เชียงราย เป็นระยะทางร่วม 30 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภองาว 12 กิโลเมตร และมีพื้นที่เขตการปกครองประมาณ 299.345…

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

ศาลเจ้าพ่อประตูผา (พญามือเหล็ก) ศาลเจ้าพ่อประตูผา(พญามือเหล็ก)อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำปางตามเส้นทางลำปาง - งาว กิโลเมตรที่ 48 ซึ้งเป็นรอยต่อระหว่าง อำเถองาว-อำเภอแม่เมาะ …

ประวัติความเป็นมา

เดิม ตำบลบ้านหวด อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ โดยเฉพาะไม้สัก ทำให้มีพ่อค้าไม้และเจ้านายฝ่ายเหนือมาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำการค้า และตั้งรกรากจนเป็นชุมชนใหญ่ พื้นเพราษฎรในตำบลเป็นชาวไทยล้านนา สื่อภาษากันด้วยคำเมือง…