หัวหน้าส่วนราชการ

0
229
ปสำเริงนายสำเริง ยาสมุทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
รองพิมพ์นางพิมพ์ สมวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
ชญาพรรธน์น.ส.ชญาพรรธน์ สวัสดิ์ธนากิตติ
หัวหน้าสำนักปลัด
อำพรนางอำพร ขัดแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
เสรีนายเสรี พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง