Browsing Category

แผนดำเนินงาน

จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านหวด ประจำปีงบประมาณ…

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายเทพรัตน์ สิทธิวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านหวด และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long tearm Care)…