นโยบายนายก อบต.

นโยบายของ นายมนูญศักดิ์ พิบูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

1. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน วิถีชีวิต การพัฒนาอาชีพทุกสาขาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพในชุมชน และสามารถลดปัญหาการว่างงานในชุมชนตลอดจนการสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนตำบลบ้านหวด เพื่อลดปัญหาต้นทุนการผลิตรวมถึงการจัดสวัสดิการชุมชนในทุกด้านตามนโยบายแห่งรัฐ ภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ

2. ส่งเสริมการศึกษา  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ ทักษะ โดยการสนับสนุนให้มีห้องสมุดในชุมชน ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการสารสนเทศให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและกว้างไกล โดยส่งเสริมให้มีระบบอินเตอร์เน็ตตำบล เพื่อการศึกษาค้นคว้าของประชาชนอย่างมีคุณภาพ

3. ส่งเสริมเสริมพัฒนาด้านการกีฬาให้ประชาชน และเยาวชน ในทุกระดับให้มีการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การกีฬาอย่างเพียงพอต่อความต้องการ สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชุมชน

4. ส่งเสริมนโยบายการพัฒนา การรักษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ในชุมชน การรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์ปลูกป่า การักษาแหล่งน้ำ  คูคลองหนองบึง รวมถึงการรักษาแหล่งที่ทำกิน ของประชาชนในตำบลบ้านหวด พร้อมกับการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันมิให้มีการเผาป่าและไม่เผาขยะในที่สาธารณะเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และสุขภาวะที่ดีในชุมชน

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา การวางรากฐานและกลไก ในการขับเคลื่อนนโยบาย ต่างๆ ทั้งในระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน โดยใช้วิธีการประชาคมเพื่อประชาชน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

6. ส่งเสริมการตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานกิจการท้องถิ่น ตลอดถึงการร้องทุกข์ การร้องเรียน ในเรื่องราวต่างๆและเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดทุกเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในส่วนรวมอย่างแท้จริง

7. สนับสนุนการบริการงานด้านสาธารณสุขชุมชน การดูแลสุขภาพ รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีให้ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพที่ดี และสุขภาวะในชุมชนอย่างทั่วถึง

8. สนับสนุนให้มีการบริการสาธารณะ กู้ชีพ กู้ภัย และงานบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น และมุ่งเน้นการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน และทั่วถึง

9. ส่งเสริมการสร้างภาคี เครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้การมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การวางแผน การวางรากฐานของการพัฒนาตำบลบ้านหวด ในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นหลัก ในการกำหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง