คณะผู้บริหาร

นายกเทพรัตน์นายเทพรัตน์ สิทธิวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
ประยูรนายประยูร ต๊ะสิทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
ศรีเดชนายศรีเดช อ้อยหอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
จารุพักตร์นายสาวจารุพักตร์ ธรรมปันโย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
Leave A Reply