กองช่าง


นายเสรี พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปรเมศ บุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิรัตน์ แก้วมีแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพร้อมภูมิ เพียรไป
พนักงานจ้างเหมาบริการ