กองช่าง

เสรีนายเสรี พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
สุริยานายสุริยา ศรีใจ
ผู้ช่วยช่างโยธา
ไพรินทร์น.ส.ไพรินทร์ คิดการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จิรศักดิ์นายจิรศักดิ์ สมสมัย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
มานพนายมานพ ชัยวุฒิ
จ้างเหมารายเดือน
Leave A Reply