สภาพทั่วไป

logoตำบลบ้านหวด อยู่ในเขตการปกครองของอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีบ้านเรือนของประชาชนตั้งอยู่เรียงรายสองข้างทางของถนนพหลโยธินสายลำปาง-เชียงราย เป็นระยะทางร่วม 30 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภองาว 12 กิโลเมตร และมีพื้นที่เขตการปกครองประมาณ 299.345 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 187,090.625 ไร่) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทและป่าสงวนแห่งชาติ มีหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้านหลัก มีหมู่บ้านสาขาซึ่งเป็นชนเผ่าอีก 2 หมู่บ้าน มีครัวเรือน 1,635 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 4,901 คนแยกเป็นชาย 2,529 คน เป็นหญิง 2,372 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 17 คน/ตารางกิโลเมตร

ตำบลบ้านหวดมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม