หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ร้อยตรี นิกร จุมปา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-209590

นางพิมพ์ สมวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-8831855

น.ส.ผดุงขวัญ กาวิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-209590

นางพิมพ์ สมวงศ์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-8831855

นายเสรี พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ : 097-9245672