มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 2. มาตรการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 5. มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
 6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 8. นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
 9. ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวดว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
 10. มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและพนักงานจ้าง
 11. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
Leave A Reply