Browsing Category

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

ปปช. ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

1. สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ -> https://itas.nacc.go.th/go/eit/6d1858 2. สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ -> https://itas.nacc.go.th/go/iit/6d1858