กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด จัดกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ โดยการฝึกจิตภาวนา การนั่งสมาธิ การเดินจงกลม และการสวดมนต์ให้ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนา การดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้

Leave A Reply