Browsing Category

กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมออกกำลังกาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวดจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยการฟ้อนรำประกอบจังหวะ การรำกระบอง เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆได้

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวดดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานของ ศ.ดร.สทเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

พิธีมอบ “ปัญญาบัตร ปริญญาชีวิต”

16 เม.ย.62 นายมานิต รัตนธนากร ผอ.รพสต.บ้านหวดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด นำโดยนายกเทพรัตน์ สิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง กำนันสุพจน์ กันทะมา กำนันตำบลบ้านหวด พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน…