รายการข้อมูล

กิจกรรม/โครงการ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 15 ธ.ค. 2566 นายมนูญศักดิ์ พิบูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส หมู่ 4 พร้อมกับผู้นำชุมชน   

ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำและเตรียมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายมนูญศักดิ์ พิบูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำและเตรียมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจ นักกีฬา รร.ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)

วันที่ 1 ธ.ค.  2566 นายมนูญศักดิ์ พิบูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด มอบหมายให้นายธนูชาย วงค์ษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด เป็นตัวแทนเข้าร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจ นักกีฬา รร.ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ในการแข่งขันกีฬา…

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา หมู่บ้านศีล 5

วันที่ 17 พ.ย. 2566 นายมนูญศักดิ์ พิบูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม ร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภองาว…

กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

วันที่ 8 พ.ย. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวดจัดให้มีกิจกรรมหนูน้อยจิตอาสาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ชมวีดีโอนำเสนอได้ที่ https://www.facebook.com/piano.smiling/videos/302593979335951

ร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหวด

วันที่ 6 พ.ย. 2566 นายมนูญศักดิ์ พิบูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหวด ร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนบ้านหวด

ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพบ้านคนพิการ ประจำปี 2567

วันที่ 3 พ.ย.  2566 นายมนูญศักดิ์ พิบูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ลงพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน สำรวจบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการปรับสภาพบ้านคนพิการ ประจำปี 2567 ต่อไป…

ลงพื้นที่สำรวจงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ม.6

วันที่ 2 พ.ย. 2566 นายมนูญศักดิ์ พิบูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองช่าง นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ม.6