แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ/โคมสาธารณะ