ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง และค่าจัดพิมพ์/จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และคู่มือต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave A Reply