จ้างติดตั้งและซ่อมแซมประตู(กระจก)หน้าต่าง จำนวน ๒ ชุด (ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประตูกระจกปิด-เปิด ห้องกองคลัง จำนวน ๒ ชุด และเปลี่ยนกุญแจประตู กระจก จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย ห้องกองคลัง จำนวน ๑ ชุด ห้องประชุม ๒ จำนวน ๑ ชุด ห้องธนาคารความดี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave A Reply