รายงานการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในรูปแบบการฝึกเชิงอภิปราย การฝึกบนโต๊ะ Table Top Exercise TTX ของนางปัญญดา สุชาตานนท์

Leave A Reply