รายงานการฝึกอบรมโครงการองรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ของนางสาวดวงพร สิทธิประภา

Leave A Reply