ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฉบับ 2

6222
Leave A Reply