ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับ 2

0
19
6224