จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเหล็กด้วยการฉาบผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่พร้าว 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 68-011 หมู่ที่ 5 บ้านแม่พร้าว ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
59

e-GP