ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคดนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
25