งานการศึกษา

0
82
เพ็ญนภานางสาวเพ็ญนภา แก้วใจบุญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
01 วาสนานางสาววาสนา จิโน
ครู คศ.1
02 สมพรรณ์นางสมพรรณ์ เห็นแก้ว
ครู คศ.1
ครูมะลินางมะลิ อินทนนท์
ครู คศ.1
04 ลาวัลย์นางลาวัลย์ ตาลดี
ผู้ดูแลเด็ก
06 ธิดารัตน์นางธิดารัตน์ สุขป้อม
ผู้ดูแลเด็ก
ครูลำไพนางลำไพ พินทิสืบ
ผู้ดูแลเด็ก