สมาชิกสภาเทศบาล

ปธแสงทองส.ต.แสงทอง ขวัญธนชัยกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
ผ่องศรีนางผ่องศรี ศรีใจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
รักเกียรตินายรักเกียรติ สร้อยสุวรรณ
สมาชิกสภา
บุญช่วยนายบุญช่วย อุดมเพ็ชร
สมาชิกสภา
มีชัยนายมีชัย วงค์อารีไท
สมาชิกสภา
วิทยานายวิทยา นาแหลม
สมาชิกสภา
บุญเท่งนายบุญเท่ง หล้ามา
สมาชิกสภา
สุพรรณนายสุพรรณ ต๊ะปัญญา
สมาชิกสภา
ยงยุทธนายยงยุทธ กล้ามาก
สมาชิกสภา
ณัฐเดชนายณัฐเดช แสนกา
สมาชิกสภา
วิลัยนางวิลัย จันทะกุล
สมาชิกสภา
Leave A Reply