กองคลัง

0
952
อำพรนางอำพร ขัดแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
เจนน.ส.เจนจิรา มะโนสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
กัลยานางกัลยา โสภารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ภัทธ์ธีนันท์น.ส.ภัทร์ธินันท์ สุวรรณจักร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
จุฑามาศน.ส.จุฑามาศ อ้อยหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นฤมลนางนฤมล ชัยวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ณัฐนันท์น.ส.ณัฐนันท์ ใจเวียง
จ้างเหมารายเดือน