กองช่าง

0
356
เสรีนายเสรี พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
พลากรณ์นายพลากร ศรัทธาสุข
วิศวกรโยธา
สุริยานายสุริยา ศรีใจ
ผู้ช่วยช่างโยธา
ไพรินทร์น.ส.ไพรินทร์ คิดการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จิรศักดิ์นายจิรศักดิ์ สมสมัย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
มานพนายมานพ ชัยวุฒิ
จ้างเหมารายเดือน