ห้ามเผา ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ได้รับแจ้งจากจังหวัดลำปางโดยศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ War Room ระดับจังหวัด ประกาศกำหนดให้ทั้ง ๑๓ อำเภอ ของจังหวัดลำปาง งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณีในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

Leave A Reply