จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๘๗๒ ตัว ๆ ละ ๑๐ บาท ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฑาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave A Reply