ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื่อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของ ปปช.

0
27

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๑๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นายเทพรัตน์ สิทธิวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดลำปาง และชมรม STRONG- จอตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื่อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด เพื่อเป็นการป้องกันและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติได้อย่างูกต้อง