ซื้อค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกระบอกฉีดและเข็มฉีด จำนวน ๑,๐๒๐ โด้ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
56

e-GP