จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายห้วยแม่หวด จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
23