จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านห้วยทาก ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทาก ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
35