ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านหวด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๕ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวด,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทาก,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหละ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พร้าว ลป.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave A Reply