สำนักปลัดเทศบาล

0
481
ปสำเริงนายสำเริง ยาสมุทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
รองพิมพ์นางพิมพ์ สมวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
ชญาพรรธน์น.ส.ชญาพรรธน์ สวัสดิ์ธนากิตติ
หัวหน้าสำนักปลัด
ศราธรนายศราธร เชื้อเมืองพาน
นักวิชาการศึกษา
ผดุงขวัญน.ส.ผดุงขวัญ กาวิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อารยานางอารยา ขัดโต
นักพัฒนาชุมชน
panyadaนางปัญญดา สุชาตานนท์
นักจัดการงานทั่วไป
เพ็ญนางเพ็ญนภา สร้อยนาค
นักทรัพยากรบุคคล
นิภานางนิภา กล้ามาก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ภัทิรานางภัทิรา วนันตรากุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
สุพรรณิการ์น.ส.สุพรรณิการ์ บุญไล
ครูผู้ดูแลเด็ก
วันชัยนายวันชัย อิ่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ณัฐนายณัฐพัชร์ แสนกา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
วิทยานายวิทยา ชินะ
พนักงานขับรถยนต์
ประทักษ์นายประทักษ์ โกลาวัลย์
คนงานทั่วไป
จำเนียรนางจำเนียร มีคุณ
คนงานทั่วไป